I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresami: www.bclan.pl, prowadzony jest przez Usługi Tele-Informatyczne „BCLAN” Bartłomiej Cetler, NIP: 5821461408, REGON: 363435544 zwanym dalej BCLAN.

II.  DEFINICJE

1.      Regulamin - niniejszy regulamin określającyzasady zawierania umówsprzedaży na odległośćzapośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.      Klient - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, którejustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3.       Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4.       Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresamielektronicznymi: www.bclan.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5.      Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treścicyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.      Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którąKlient możenabyćw Sklepie internetowym. Wszystkie towaryoferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7.       Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy sąpodawane w polskichzłotych(PLN), są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

8.        Sprzedawca - Sprzedawca/ Administrator danych osobowych – Usługi Tele-Informatyczne „BCLAN” Bartłomiej Cetler, ul. Dąbrowskiego 20 , 14-500 Braniewo, NIP: 5821461408, REGON: 363435544.

9.      Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy,materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10.   Konto - zbiórdanych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznymSprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11.   Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego www.bclan.pl -dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

12.   Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

13.   Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcęlub podwykonawcę: (np.: DostawaTowaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.)

14.   Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

zawieranie umów sprzedaży online - w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

prowadzenie Konta klienta,

przesyłanie wiadomości e-mail,

newsletter - zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji.

 

III.  PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1.      Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2.       Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. KONTO

1.      Klient nie może dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.

2.       Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

3.      W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4.      W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

5.       Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6.      W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź zamówienie”.

7.       Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta.

V.  ZAMÓWIENIA

1.      Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2.      Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

3.       Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

4.      Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

5.      Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

6.       Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:

a)       za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego

b)       telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.      Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

2.       Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3.       Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4.       O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

VII. PŁATNOŚCI

1.    Płatności za  towar można dokonać w  sposób wybrany w  momencie składania zamówienia.

W  przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

VIII. DOSTAWA

1.      Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.

2.       W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3.      Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1.    Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia: Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).

2.       W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność z góry na konto Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.      W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 2, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

4.      W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY - postanowienia ogólne

1)       Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2)       Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 8 poniżej.

3)       Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4)       Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy - w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5)       W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

6)    Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdzi  Klientowi  na  trwałym  nośniku  otrzymanie  oświadczenia

o  odstąpieniu od umowy.

7)       W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8)       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w  art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)      których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    odostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

f)        których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

1)       Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2)       Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

a)      Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

b)      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

c)      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3)       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.    Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

1.      Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „gwarancja i

zwroty”. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

2.      Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

XIII. NEWSLETTER

1.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

2.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XIV. NARUSZENIA

1.      Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

2.      W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XV. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

1.       Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a.        które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;

b.       publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

c.       korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d.       podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2.      Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a.       Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

b.       Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2.       W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

a)         odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

b)         odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

c)         odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

d)         Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

e)         Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3.      Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

XVII. REKLAMACJE

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.

2.  Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę)

3.       Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu tj.RMA, z poziomu profilu Klienta, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego.

4.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.

5.      Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.      Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XVIII. DANE OSOBOWE

1.       Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych (dalej zwanyAdministratorem).

2.       RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, które stosuje

Administrator.

3.       Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.       Dane osobowe Klienta:

a.        imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail , data urodzenia, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, -będą przetwarzane na podstawie koniecznościwykonania umowy, której Klient jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w tym prowadzenia konta, oraz zawierania umów w zakresie oferowanym przez Sprzedawcę, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, a dane będą przetwarzane w przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

b.       -imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, a także dane identyfikacyjne dot. rozliczeń i płatnościmogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

c.        imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, a także dane identyfikacyjne dot. rozliczeń i płatności mogą być też przetwarzane w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit.

f) RODO) polegających na dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem, czy obroną przed takimi roszczeniami, (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;

d.       imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail -będą przetwarzane na podstawie zgodyKlienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Klienta reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

6.       Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych .

7.         Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Jeżeli podstawą przetwarzania danych Klienta jest wyrażona zgoda, Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych.

9.       Dane Klienta mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usługmarketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz innym podwykonawcom Administratora uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Klientem, (w szczególności podmiotowi pełniącemu usługi dostarczenia towaru/firmom kurierskim) podmiotom świadczącym dla Administratora usługi związane z wykonaniem ciążących na nim obowiązków prawnych (podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych) lub dochodzeniem roszczeń obroną przed zgłoszonymi roszczeniami, Biuru Informacji Gospodarczej S.A..

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 11 listopada 2018 roku.

2.        Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

3.        Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

4.        Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

6.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7.       W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

8.    Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

a)       Cookies,

b)       Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.


XX.  OPISY PRODUKTÓW

1.       Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 

XXI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

projekt ue